Duyurular

Katılım Varlık Kiralama A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda 07.11.2016 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

2017 yılı Ekim ayında Zorlu Enerji'nin fon kullanıcısı olduğu 200 milyon TL'lik ihraç  (100'er milyon TL'lik 2 ihraç aynı anda) o zamana kadar gerçekleştirilen en yüksek tutarlı özel sektör kira sertifikası ihracı olarak rekor kırdı.

2018 yılı Şubat ayındaki QNB Finans Leasing'in fon kullanıcısı olduğu 200 milyon TL'lik ihraç, leasing sektöründe gerçekleştirilen ilk kira sertifikası ihracı olarak büyük ses getirdi.

2018 yılında 5 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 702 milyon 810 bin TL'lik bir rakama erişildi.

Yaklaşık 3,5 yıllık süre içerisinde ise 7 tertip ihraç ile toplamda 902 milyon 810 bin TL'lik sukuk ihracı hacmine ulaşılmıştır.

2019 yılı son çeyreğinde Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı şekilde 300 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç tavanı onayı için SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.

Eti Krom (Yıldırım Holding)'un fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracı için 250 milyon USD'lik ihraç tavanı SPK tarafından onaylanmıştır.

KİRA SERTİFİKASI YATIRIMCILARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saray mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz caddesi No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde hizmet veren Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere aktarılması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz Kurumumuzca Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; mevzuat uyarınca yapılması gereken işlem sahibinin kimliğini ve adresini ve gerekli olabilecek diğer bilgileri tespit için verileri kaydetmek, sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren Kurumun hukuki ve sair yükümlülüklerini yerine getirebilmesi sebebine bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; Sermaye piyasası kurumu, Kamu aydınlatma platformu, Merkezi kayıt kuruluşu, Bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu, Mali suçları araştırma kurulu ve diğer yetkili tüm kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında Kanun’un 5’nci maddesinin 2/a bendinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 2/c bendinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 2/ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak talep formu aracılığıyla doğrudan şahsınızdan alınabileceği gibi destek hizmeti alınan kuruluşlardan/aracı kuruluşlardan dolaylı olarak otomatik yolla da toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi Kanunda yer alan başvuru usul ve esaslarına uygun olarak Kurumun sisteminde kayıtlı mail adresiniz üzerinden "ibir@vakifkatilim.com.tr" email adresine göndermek koşulu ile iletebilirsiniz Kurumumuz Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.